سرمایه گذاری مشترک و یا تولید کنندگان ماشین تکان دهنده تماما متعلق به