معدن فسفات برای فروش در دره عمیق و باریک و چنگال اسپانیایی