فرمول نمونه گیری از زغال سنگ بانک انکشاف آسیایی به arb اجزای