سیلیس بالا است آن را تحت تاثیر قرار می آسیاب مواد خام