نمونه گیری از زغال سنگ فرمول بانک انکشاف آسیایی به arb