راندمان مصرف از یک مخزن جداکننده مغناطیسی برای برای ذغال