طبقه بندی مارپیچی humpry استفاده می کند در سنگ آهن